MIJLOACELE MODERNE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

AUTORI: PROF. MEREUȚA MIRELA RAMONA PROF. BENEA NICOLETA ALINA

Valoarea mijloacelor de învăţământ de orice tip în lecţie constă în aceea că influenţează în mod substanţial procesul de cunoaştere, fiind un suport material al procesului gândirii lărgind considerabil posibilităţile de investigaţie atunci când sunt utilizate într-o secvență didactică coerentă. Folosirea în practica şcolară a mijloacelor de învăţământ moderne a demonstrat că funcţiile pedagogice pe care potenţial le pot exercita nu se transformă automat în realitate.
În practica şcolară curentă s-au înregistrat și cazuri în care axarea pe utilizarea mijloacelor de învăţământ numeroase nu a dus și la un spor echivalent al eficienţei procesului de învăţământ. Spațiul tehnologic educațional este foarte larg iar alegerea aplicațiilor și instrumentelor educaționale se impune a fi una bine evaluată. Mijloacele de învățământ sunt un subsistem al procesului de învăţământ cu funcţionalitate precisă, al căror potenţial pedagogic este valorificat în funcţie de metodele şi procedeele de instruire, pentru realizarea eficientă a sarcinilor proiectate la nivelul activităţii de predare-învăţare-evaluare.
Informatizarea societăţii a determinat pătrunderea calculatorului și tablei interactive în instituţiile de învăţământ. Calculatorul și tabla interactivă pot fi folosite în şcoală pentru activităţi de: predare –învăţare-evaluare, activităţi extraşcolare- proiecte, cercetare.
În ceea ce privește procesul de învăţământ, calculatorul și tabla interactivă constituie mijloacele de învăţământ utile şi complexe. Ele sunt utilizate în predarea disciplinelor şcolare, determinând o nouă formă de concepere şi realizare a învăţării oferind avantaje, precum:

posibilitatea furnizării unor informaţii de calitate, pe baza unor programe elaborate de echipe multidisciplinare,
posibilitatea de a dirija învăţarea unui număr mare de elevi acordându-le asistenţă pedagogică de calitate,
interactivitatea produselor software educaţionale conduce la o buna înţelegere a fenomenelor, proceselor, experimentelor simulate cu ajutorul computerului,
posibilitatea individualizării învăţării prin respectarea ritmului de lucru și a nivelului de pregătire al fiecărui elev,
dezvoltarea de abilități în utilizarea echipamentelor bazate pe tehnologii moderne, prezente în viaţa cotidiană .

Cu ajutorul calculatorului și tablei interactivă pot fi prezentate: informaţii, aplicaţii, exerciţii, probleme, jocuri didactice, simularea unor procese, fenomene, itemi de evaluare, autoevaluare. Ele permit nenumărate tipuri de aplicaţii în instruire, în beneficiul direct sau indirect al celor ce învaţă.
Evaluarea cu ajutorul testelor pe calculator poate fi și o prețioasă resursă de economisire a timpului. Ea îmbină o multitudine de funcții menite să faciliteze procesul de predare-învățare, oferind profesorului posibiltatea de a controla în permanență calitatea procesului instructiv educativ desfășurat prin: demonstrații interactive, testarea elevilor după fiecare temă, evaluarea cunoștințelor elevilor prin votarea simultană, identificarea răspunsurilor corecte printr-o metodă interactivă, evaluarea nivelului de predare, evidența rezultatelor prin intermediul rapoartele statistice generate de platforme.
Eficiența instruirii asistată de calculator depinde de: calitatea programelor, competenţele didactico-metodologice ale cadrului didactic care proiectează activitățile de predare-învățare-evaluare.
Mijloacele de învățământ se dovedesc a fi utile în măsura în care sunt integrate corect în contextul lecţiilor şi li se imprimă o finalitate pedagogică clară.
 
 
BIBLIOGRAFIE

Bernat, Simona, 2003, Tehnica învăţării eficiente, Presa Universitară clujeană, Cluj-Napoca
Cerghit, I, 2006, Metode de învăţământ, editura Polirom, Iaşi
predauviitor.ro, conținutul cursului 5.2. Învățarea experențială la clasă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *