METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE - EDITIA 2020

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”FRAȚII GRIMM”, SIBIU PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREŞCOLAR: FAUR TALIDA MARIANA

Dezvoltarea dinamicӑ a personalitӑții preṣcolarilor depinde, în mare mӑsurӑ, de capacitatea acestora de integrare ṣi adaptare la complexitatea proceselor de schimbare continue ale societӑții actuale. Sistemul de învӑțӑmânt preṣcolar, prin intermediul programei activitӑților instructiv-educative din noul Curriculum ṣi a cadrelor didactice capabile sӑ facӑ fațӑ provocӑrilor, contribuie, an de an, la îmbunӑtӑțirea calitӑții educației necesare dezvoltӑrii personale ṣi sociale a preṣcolarilor. Dezvoltarea intelectualӑ a preṣcolarilor ṣi rezultatele obținute la sfârṣitul preṣcolaritӑții sunt strâns legate de bunul mers al procesului de învӑțӑmânt ṣi diferitele strategii de predare-învӑțare-evaluare aplicate online pe parcurs. O metodologie diversificatӑ, bazatӑ pe îmbinarea activitӑților de predare-învӑțare-evaluare online ṣi de muncӑ independentӑ, cu activitӑțile de cooperare, determinӑ o învӑțare activӑ, prin însuṣirea unor noi cunoṣtințe sau comportamente ṣi oferӑ posibilitatea preṣcolarilor de a deveni stӑpânii propriilor transformӑri la nivel psihic ṣi intelectual.
 Nevoile ṣi cerințele generației actuale, determinӑ cadrele didactice la o altfel de abordare a activitӑților instructiv-educative, prin aplicarea online a unor metode ṣi tehnici noi de evaluare, moderne care implicӑ preṣcolarii, le trezesc curiozitatea, grupeazӑ cunoṣtințele ṣi reprezentӑrile pentru a învӑța lucruri inedite sub o formӑ mai atractivӑ ṣi mai captivantӑ, completând metodele tradiționale. Aceastӑ nouӑ abordare online implicӑ tact pedagogic, adaptarea cadrelor didactice la un nou stil de predare-învӑțare-evaluare online, în funcție de particularitӑțile psihologice ale preṣcolarilor din grupӑ.
 Pornind de la ideea îmbunӑtӑțirii calitӑții educației, în acord cu prevederile progresului educațional, actualul sistem de învӑțӑmânt impune noi schimbӑri în ceea ce priveṣte procesul instructiv-educativ din grӑdinițӑ. Noul Curriculum pentru învӑțӑmântul preṣcolar oferӑ posibilitatea structurӑrii conținuturilor, competențelor generale ṣi specifice vizate, asigurând interdependența dintre domeniile experențiale ṣi tipurile de activitӑți de învӑțare. Prezentul Curriculum se distinge prin extensie, preṣcolarii având posibilitatea de a se manifesta, prin diferite experiențe de învӑțare realizate în condiții optime, ghidate de cadre didactice specializate, în toate domeniile experențiale, precum: Domeniul limbӑ ṣi comunicare, Domeniul ṣtiințe, Domeniul om ṣi societate, Domeniul estetic ṣi creativ, Domeniul psiho-motric.
 De asemenea, se remarcӑ ṣi prin echilibru, fiecare domeniu experențial fiind abordat în relație cu celelalte domenii, dar ṣi ca întreg, prin relevanțӑ, ținând cont de ritmul propriu al dezvoltӑrii depline a copiilor, de nevoile afective ṣi de perspectivӑ, contribuind la ghidarea înțelegerii acestora asupra propriei identitӑți, stimulând progresiv dezvoltarea personalitӑții preṣcolarilor pentru dobândirea cunoṣtințelor, capacitӑților, conceptelor, aptitudinilor ṣi abilitӑțillor necesare în confruntarea cu o varietate de cerințe ṣi aṣteptӑri din partea ṣcolii ṣi societӑții.
 Prin intermediul platformelor educaționale și aplicațiilor disponibile online, cadrele didactice utilizeazӑ diverse tehnologii utile în predare și evaluare, prin diferite instrumente aplicate cu atenție și în mod adecvat vârstei preṣcolarilor din grupӑ care le oferӑ acestora posibilitatea de a deveni autonomi în învățare. Prin utilizarea de resurse educaționale deschise, stabilirea unor sarcinile precise, cu caracter creativ și bazate pe motivația preṣcolarilor de a învăța să învețe, instrumente de evaluare realizate și aplicate online, evaluarea online poate oferi o serie de opțiuni, prin valorizarea rezultatelor și oferirea de feedback fiecărui preṣcolar, creativitatea manifestată fiind deosebitӑ. Stilul democratic este tot mai frecvent utilizat în cadrul evaluӑrii online, iar succesul rezultӑ din buna colaborare, dezvoltarea autonomiei și creativității, dar mai cu seamă din responsabilitatea luӑrii celor mai potrivite decizii.
 Astfel, la sfârṣitul anului ṣcolar precedent, la grupa micӑ, în cadrul Evaluӑrii finale, am aplicat online, pe Platforma Kinderpedia, o serie de metode ṣi tehnici specifice fiecӑrui domeniu experențial ṣi fiecӑrei categorii de activitate în parte, având drept scop urmӑrirea atingerii anumitor comportamente, precum: verificarea cunoaṣterii ṣi aplicӑrii cunoṣtintelor legate de om ca ființӑ socialӑ, transmise prin rezolvarea corectӑ a fiṣelor de muncӑ independentӑ sau a puzzle-urilor rezolvate corect online, verificarea respectӑrii intonației, expresivitӑții la recitarea corectӑ a poeziilor sau povestirea poveṣtilor, transmise prin înregistrӑri video sau audio, verificarea noțiunilor matematice în concentrul 0-3, transmise prin jocuri distractive online, verificarea capacitӑții de apreciere a propriilor lucrӑri plastice sau practice, verificarea îmbinӑrii creatoare a tehnicilor de modelaj învӑțate, verificarea intuirii ṣi interpretӑrii expresive a cântecelor prin conṣtientizarea intensitӑții tempoului, redate în filmӑri video, verificarea deprinderilor motrice de bază şi aplicativ-utilitare, aplicate în programe online, precum Sportul de acasӑ.
 Pentru a asigura o instruire ṣi un anumit de evaluare eficiente, în mediul online, prin anumite instrumente specifice, este nevoie de implicarea activӑ a familiei, mai ales în cazul preṣcolarilor. Atât cadrele didactice, cât ṣi preṣcolarii cu familiile acestora, au nevoie nu doar de suport tehnic, ci și emoțional. Modelul învățării ṣi evaluӑrii online aduce cu sine surmenare pentru toți actorii educaționali. Aceasta demonstrează că cadrele didactice trebuie să reconceapă permanent noi strategii de evaluare eficiente, necesare unei învățӑri autentice, cu rolul de a motiva preṣcolarii ṣi a contribui la dezvoltarea unei personalitӑți armonioase a acestora.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *