METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ON-LINE

ÎNV. ED. MOVILĂ VALENTINA

Învățământul on- line reprezintă o formă de învățare la distanță adecvată unor contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, este închis. Prin platformele și aplicațiile online, accesibile în acest moment drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare.
 Referitor la evaluare, ştim că scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au fost atinse obiectivele unui program de instruire şi a eficienţei metodelor iar dacă ne referim la sistemul de învăţământ atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu perspectiva nevoilor de formare ale celui educat.
Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre activitatea de învăţare.
 Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tututor disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor.
Facilitarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, învăţare, dar şi evaluare să fie adoptate în diverse instituţii educaţionale.
Evaluarea on- line este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă.
 – O formă a evaluării on- line este reprezentată de testele tip chestionar. Acestea pot avea răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis.
 Testul tip chestionar poate fi aplicat indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei.
 – Proiectul – reprezintă „o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată profesorilor pentru evaluarea sumativă.” (Cucoş, 2008). Avantajele utilizării proiectului: este o metodă eficientă de evaluare, dar şi o metodă de învăţare interactivă; cultivă responsabilitatea pentru propria învăţare şi rezultatele acesteia; asigură implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor propuse; facilitează abordările de tip inter- şi transdisciplinar; promovează interevaluarea/autoevaluarea şi interînvăţarea;
 – Portofoliul – este „o metodă de evaluare complexă, longitudinală, proiectată într-o secvenţă mai lungă de timp, care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de valoare, bazată pe un ansamblu de rezultate.” (Cucoş, 2008).
 „Raportul de evaluare” (portofoliul), apreciază prof. I. T. Radu, „constituie nu atât o metodă distinctă de evaluare, cât un mijloc de valorizare a datelor obţinute prin evaluări realizate.” (2000).
 Un portofoliu poate conţine fişe de informare şi documentare independentă, referate, eseuri, creaţii literare proprii, rezumate, articole, pliante, prospecte, desene, colaje, postere, teme, probleme rezolvate, schiţe, proiecte şi experimente, date statistice, curiozităţi, elemente umoristice referitoare la tematica abordată, teste şi lucrări semestriale, chestionare de atitudini, înregistrări audio/video, fotografii, fişe de observare, reflecţii ale elevului pe diverse teme, decupaje din reviste, reproduceri de pe internet; liste bibliografice şi comentarii cu privire la anumite lucrări, hărţi cognitive etc..
 
BIBLIOGRAFIE:
1. Cucoş, C.. ( 2008). Teoria şi metodologia evaluării. Iaşi: Editura Polirom;
2. Manolescu, M.. (2005). Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente. Bucureşti: Meteor Press;
3. Radu, I.T.. (2000). Evaluarea în procesul didactic. Bucureşti: E.D.P.;
4. Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011, ISBN 978-973-0-11834-6.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *