METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII ONLINE LA DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

OVIDIU-DUMITRU PANDURU, PROFESOR E.F.S, LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER

1. Evaluarea reprezintă o componentă stabilă a procesului de învăţământ, având preponderent un rol reglator atât pentru activitatea de instruire a elevilor, cât şi pentru îmbunătăţirea strategiilor didactice.
2. Funcţiile evaluării:
– de constatare dacă o activitate s-a desfăşurat în condiţii optime, sau în ce fel de condiţii;
– de informare a societăţii, asupra stadiului şi evoluţiei pregătirii diferitelor eşaloane de subiecţi;
– de diagnosticare a cauzelor care au condus – eventual – la o eficienţă necorespunzătoare a acţiunilor;
– de prognosticare asupra evoluţiei viitoare a elevilor şi de sugestii privind optimizarea procesului instructiv-educativ;
– de decizie asupra poziţiei sau intrării unui subiect într-o ierarhie, formă sau într-un nivel al pregătirii sale;
– pedagogică, în perspectiva subiectului şi conducătorului procesului instructiv-educativ, pentru a şti ce au făcut şi ce au realizat.
3. Formele evaluării
 3.1 Evaluarea predictivă (iniţială)
Se realizează pentru elevii şi clasele începutului de ciclu sau la clasele unde profesorul predă pentru prima oară şi nu beneficiază de rezultatele testărilor din anul precedent, care să-i permită cunoaşterea posibilităţilor colectivului de elevi.
Această formă de evaluare se poate realiza, pentru o parte din probe la începutul anului şcolar (alergarea de viteză, alergarea de rezistenţă), iar pentru probele care vor intra în sistemul de notare, înaintea primului grupaj tematic de lecţii planificat. Rezultatele testelor vor fi valorificate în elaborarea sistemului de planificare (număr şi durata unităţilor de învăţare, a mijloacelor de acţionare şi a nivelului de exigenţe), care poate modifica scara de notare a elevilor stabilită iniţial.
3.2 Evaluarea continuă (curentă)
Se face prin verificări sistematice pe parcursul programului de instruire, pe secvenţe mai mici (în fiecare lecţie sau la finalul unui grupaj tematic de lecţii), având drept scop cunoaşterea gradului de însuşire de către elevi a materiei predate sau aprecierea modului în care s-a realizat un grupaj de lecţii, când şi după caz, se finalizează cu notare. Utilitatea evaluării curente şi valorificarea ei se regăsesc în analiza pe care o face profesorul privind modul de organizare,a metodelor şi sistemelor de activităţi din etapele următoare. Note curente nu se pot acorda elevilor pentru frecvenţă, indisciplină sau lipsă de echipament.
3.3 Evaluarea sumativă (finală)
 Acest tip de evaluare se utilizează la probele de control care necesită o perioadă mai lungă de pregătire şi cu un grad ridicat de dificultate, cum sunt alergarea de rezistenţă, jocul sportiv. Se finalizează de regulă cu notarea elevilor.
 4. Evaluarea online
Programele de educație fizică adaptate sistemului de predare online sunt însoțite de sugestii privind probele motrice (pe cicluri de învățământ), care pot fi utilizate de-a lungul anului școlar, în condițiile învățământului online. Este important ca profesorul să proiecteze sarcini de evaluare cu niveluri diferite de dificultate (simple, de nivel mediu și de performanță înaltă) care să reflecte relația cu activităților de învățare, contextualizate și centrate pe competențe. În același timp, profesorul trebuie să aibă în vedere utilizarea unor instrumente de evaluare alternative, care să îi permită o apreciere cât mai realistă a nivelului de dobândire a competențelor specifice. În acest sens va putea utiliza: teste de cunoștințe (conform modelelor prezentate în manualele pentru clasele a V-a și a VI-a) – profesorul va prelua modelele din manuale și le va adapta incluzând întrebări cu conținut corespunzător programelor școlare pentru clasele la care va aplica testul; jurnalul personal al elevului, care va cuprinde performanțe individuale la probe de evaluare a calităților motrice, aspecte privind regimul alimentar, date privind evoluția înălțimii/taliei și greutății corporale, valoarea indicelui de masă corporală; filme realizate de elevi, în care să prezinte propriile execuții motrice în contextul sarcinilor de lucru formulate de profesor (exerciții pentru influențarea selectivă a aparatului locomotor, pentru dezvoltarea calități
motrice, procedee tehnice simple din jocuri sportive, elemente statice din gimnastică acrobatică etc.); proiecte, portofolii cu tematică aferentă disciplinei Educație fizică și sport.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *