EVALUAREA ŞCOLARĂ

P.I.P. MOFLIC ANCUŢA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 8 CONSTANŢA

Evaluarea şcolară – actul prin care – referitor la o prestaţie orală, scrisă sau practica – se formulează o judecată prin prisma unor criterii. Evaluarea şi notarea şcolară alcătuiesc o modalitate de codare numerică – însoţită de aprecieri calitative – a rezultatelor obţinute de elevi, servindu-se de scara de la 1 la 10.
Prin evaluare se înţelege măsurarea şi aprecierea cantitativă a efectelor învăţării şcolare.
Evaluarea este aplicabilă în două planuri:
1. cu referire la efectele învăţării – vizează relaţia profesor-elev: nivelul de pregătire a elevilor şi evoluţia acestuia în timp, în funcţie de posibilităţile lor reale de învăţare prin raportare a performantelor obţinute de şcoală la cele aşteptate de societate.
2. cu referire la însuşi procesul instructiv-educativ – vizează autoestimarea profesorului, factorii de îndrumare şi control ai învăţământului în vederea asigurării unei verificări sistematice şi integrale a performantelor elevilor, a conceperii şi realizării unui proces instructiv-educativ capabil să cultive interesul ptr studiu al elevilor.
 ETAPE
 Procesul de evaluării presupune mai multe etape:
• definirea obiectivelor procesului de învăţământ.
• crearea situaţiilor de învăţare care să permită elevilor achiziţionarea comportamentelor preconizate prin obiective.
• selectarea metodelor şi instrumentelor de evaluare necesare.
• desfăşurarea procesului de măsurare a cunoştinţelor achiziţionate.
• evaluarea şi interpretarea datelor obţinute.
• concluzii şi aprecieri diagnostice şi prognostice
Acţiunea de evaluare didactică include trei operaţii : MĂSURAREA, APRECIEREA şi DECIZIA.
Măsurarea presupune aplicarea unor tehnici specifice pentru a cunoaşte efectele acţiunii instructiv- educative şi a obţine date în perspectiva unui scop determinat. Exactitatea măsurii este condiţionată de calitatea instrumentelor de măsură folosite şi de modul cum sunt acestea aplicate.
 – presupune o determinare obiectivă prin surprinderea riguroasă a unor achiziţii şi nu implică emiterea unor judecăţi de valoare.
Aprecierea sau evaluarea propriu-zisă constituie procesul de judecată de valoare a rezultatelor constatate, prin compararea acestora cu scopurile urmărite .
 – presupune şi semnificaţia unui rezultat observabil sau măsurabil într-un cadru de referinţă axiologic.
Decizia reprezintă operaţia de evaluare care asigură prelungirea aprecierii într-o notă şcolară, caracterizare, hotărâre, recomandare,etc. cu valoare de prognoză pedagogică.
 – se realizează în raport cu anumite criterii pedagogice, spre exemplu :
a) potenţialul elevului, valorificat la maximum ;
b) creşterea calitativă a activităţii didactice ;
 c) prin anticiparea corect-pozitivă, prin metamorfoza diagnozei în prognoză ;
 d) îndrumarea evaluatului prin termeni managerial
Metode, tehnici și instrumente moderne de evaluare
Metodele şi tehnicile moderne de evaluare (hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul, portofoliul, jurnalul reflexiv, investigaţia, observaţia sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluarea etc.) au multiple valenţe formative care le recomandă ca modalităţi adecvate de optimizare a practicilor evaluative, fiind susceptibile, în primul rând, să faciliteze coparticiparea elevilor la evaluarea propriilor rezultate.
Metodele şi tehnicile moderne de evaluare, contribuie la:

stimularea activismului elevilor;
accentuarea valenţelor operaţionale ale diverselor categorii de cunoştinţe;
evidenţierea, cu mai multă acurateţe, a progresului în învăţare al elevilor şi, în funcţie de acesta, facilitarea reglării/autoreglării activităţii de învăţare;
formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale, de tipul abilităţilor de prelucrare, sistematizare, restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor;
formarea şi dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii;
formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare, a spiritului de echipă;
dezvoltarea creativităţii;
dezvoltarea gândirii critice, creative şi laterale;
dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autocontrol;
dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare;
formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective şi a competenţelor metacognitive;
cristalizarea unei imagini de sine obiective;
dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi formarea unui stil de învăţare eficient etc..

Informaţiile obţinute prin intermediul metodelor alternative constituie repere consistente pentru adoptarea deciziilor de ameliorare a calităţii procesului de predare-învăţare.
 
BIBLIOGRAFIE:

Albu, M., 2000, Metode şi instrumente de evaluare în psihologie, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,
Bocoş, Muşata,2002, Instruirea interactivă, Presa Universitară Clujeană,
Cerghit, Ioan, 2002 , Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, Aramis,
Cerghit, Ioan, Bunescu, Vasile, 1988, Metodologia instruirii, în Curs de pedagogie, Universitatea Bucureşti.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *