METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII EVALUAREA CU PADLET

P. Î. P. ONOFREI CORNELIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 GALAȚI

Evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, o componentă operaţională fundamentală a procesului de învăţământ. Ea constituie elementul reglator şi autoreglator, de conexiune inversă, care evidențiază corelaţiile sistemice dintre predare-învăţare-evaluare.
Evaluarea ne informează despre eficienţa strategiilor şi metodelor de predare-învăţare, dar în acelaşi timp ne oferă date concludente despre corectitudinea stabilirii obiectivelor operaţionale şi a măsurii în care acestea se regăsesc în rezultatele şcolare.
Când vorbim despre evaluarea digitală, provocările sunt mai mari, deoarece nu mai avem elevul față-în-față și nu știm dacă feedback-ul pe care i-l dăm este constructiv și nici dacă a rezolvat sarcinile de lucru cu forțele proprii. Pentru a răspunde acestor provocări, evaluarea online, atât cea formativă, cât și cea sumativă necesită acordarea unei atenții deosebite în proiectare. Cadrul didactic trebuie să creeze materiale educaționale cu conținut interactiv, iar acestea este imperios necesar să fie de calitate și să ofere informații despre progresul elevilor.
Metodele activ-participative sunt cele mai în măsură să solicite plenar, dar şi să valorifice maximal şi pe multiple planuri potenţialul uman de cunoaştere, de simţire şi de acţiune cu care un elev sau altul vine la şcoală. Specific acestor metode este faptul că pot stimula şi dezvolta învăţarea prin cooperare, facilitând astfel comunicarea, relaţionarea, colaborarea şi sprijinul reciproc pentru rezolvarea unor probleme sau pentru explorarea unor teme noi, care duc la cunoaşterea dintre elevi, înţelegerea şi acceptarea reciprocă. Una dintre aceste metode, folosite cu succes la orice clasă din ciclul primar, este „Turul galeriei”.
Această metodă poate fi utilizată și în învățământul online, putând fi pusă în aplicare cu ajutorul aplicației Padlet. Așadar, prin ”Turul galeriei virtuale” evaluarea colegilor și a muncii în echipă se realizează cu Padlet, un instrument digital utilizat în educație pentru realizarea de aviziere online. Acestea pot fi colaborative: elevii pot încărca teme pe avizierul creat de profesor, pot aprecia temele colegilor sau pot realiza aviziere virtuale multimedia, în echipă, pentru a demonstra o idee, pentru a susține o prezentare, pentru a indica și comenta resurse relevante pe o temă dată etc.
Avantajul acestei aplicații este că e gratuită, simplu de utilizat, dă posibilitatea protejării cu parolă a avizierului, este colaborativă – permite postarea de către elevi, permite feedback de diverse tipuri pentru fiecare postare.
De asemenea, Padlet permite elevilor să co-creeze proiecte, materiale și sarcini de lucru pentru diverse discipline. Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare prezintă câteva caracteristici importante: se evaluează frecvent performanţa fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului, iar rezultatul se comunică atât elevului cât şi grupului din care face parte, are loc o interacţiune directă deoarece elevii se ajută unii pe alţii încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce ştiu, se învaţă unii pe alţii, are loc procesarea în grup – elevii au nevoie de momente pentru a vedea cât de bine şi-au atins scopurile şi cât de eficienţi au fost în grup. Învăţătorul monitorizează în permanenţă activitatea de învăţare a grupurilor, le oferă feed-back (lor şi întregii clase), intervine şi corectează eventualele confuzii sau răspunsuri incomplete. Fiecare grup de elevi îşi alege sau primeşte o anumită temă din subiectul propus, sau toate grupurile au aceeaşi temă. După expunerea produselor obţinute, fiecare grup examinează cu atenţie produsele celorlalte grupe, se discută şi, eventual, se notează comentariile, neclarităţile, întrebările care vor fi adresate celorlalte grupe.
Toate adnotările se completează într-un Padlet, adică pe o foaie de lucru. După turul virtual al galeriei, fiecare grup răspunde la întrebările celorlalţi şi clarifică unele aspecte solicitate de colegi, apoi îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu celelalte. În acest mod, prin feed-back-ul oferit de colegi, are loc învăţarea şi consolidarea unor cunoştinţe, se valorizează produsul activităţii în grup şi se descoperă soluţii alternative la aceeaşi problemă sau la acelaşi tip de sarcină. Atmosfera din clasa virtuală, ca și din cea fizică, trebuie să le permită elevilor să gândească critic. Astfel, ajung să înţeleagă că atunci când investesc suficientă energie în învăţare şi se implică în mod activ, procesul devine agreabil şi dă naştere unui sentiment de împlinire. Elevii trebuie să creadă că opiniile lor au valoare, pentru că o comunitate a învăţării îi îmbogăţeşte pe toţi membrii ei.
Ca orice metodă, utilizarea unui Padlet aduce avantaje, dar și dezavantaje.
Avantaje: adaptare la nivelul elevilor, rapiditate în interpretare, formare și dezvoltare de competențe IT, facilitează învățarea unii de la alții, monitorizarea momentului în care s-a realizat rezolvarea.
 Dezavantaje: atribuire de răspunsuri la întâmplare, în grabă, sau elevi care nu au telefon performant.
 
BIBLIOGRAFIE:
1. Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ, E.D.P., Bucureşti, 1980, pag. 75; pag.60;
2. Stanciu, Mihai, Didactica postmodernă. Fundamente teoretice, Editura Universităţii Suceava, 2003, pag. 189
 
 
 
 
 
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *