METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE LA DISCIPLINA INFORMATICĂ

PROF. ADAM DOINA IOANA LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de asemenea parte din experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor volume mari de notare şi adminstrare.
În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii).
Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi enumerate ca:

posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri.
monitorizarea răspunsurilor elevilor.
evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis.
evaluările pot fi păstrate şi reutilizate.
furnizarea de feedback imediat.

Evaluarea şcolară modernă trebuie să-l ajute pe elev să-şi descopere potenţialul de învăţare, de formare şi dezvoltare, să se autoidentifice.
Profesorii de informatică vor pune accentul pe caracterul pozitiv şi dinamic al evaluării, prin stabilirea progresului în formarea şi dezvoltarea de competenţe. Este importantă aplicarea sarcinilor de integrare a cunoştinţelor din diferite compartimente ale disciplinei, precum şi formarea sistematică a deprinderilor de a opera cu instrumentele moderne de evaluare: fişe de lucru, teste de evaluare cu feedback imediat, proiecte, portofolii, etc.
Formele de evaluare vor fi alese în dependenţă de obiectivele planificate şi de specificul conţinutului studiat. Există posibilitatea de utilizare a resurselor educaţionale digitale pentru testările asistate de calculator, atât local, cât şi on-line.
În procesul de evaluare se va avea în vedere asigurarea caracterului formativ al acesteia, iar la elaborarea instrumentelor de evaluare vor fi valorificate rezultatele observării sistematice a activităţii elevilor, portofoliul individual, proiectele realizate individual sau în echipă etc.
Pentru stimularea lucrului în echipă, se recomandă realizarea unor proiecte pe o temă dată, pe parcursul a 2-3 ore și prezentarea în fața colectivului de elevi a produselor realizate, încurajând procesul de autoevaluare. se recomandă lucrul pe proiecte cu teme interdisciplinare, care să stimuleze creativitatea elevilor; de exemplu, proiectarea unui joc educativ în care elevii să exerseze tabla adunării sau tabla înmulţirii sau chiar sarcini de lucru mai complexe din domeniul matematicii; ilustrarea grafică a unui text literar studiat la limba română sau la o limbă străină; crearea unui test simplu de evaluare bazat pe cunoştinţe de geografie, biologie sau istorie; crearea unei poveşti şi transpunerea acesteia în format digital, crearea unui joc cu valențe didactice util pentru însuşirea unor cuvinte dintr-o limbă străină sau a unor reguli gramaticale, realizarea unui colaj de imagini cu colegii de clasă sau de la activităţile şcolare şi extraşcolare ale clasei, crearea unor personaje sau modificarea unor personaje şi integrarea acestora în proiecte mai complexe etc.
În baza activităţilor de evaluare se obţine motivarea elevilor şi recepţionarea unui feed-back continuu, care permite corectarea operativă a procesului de învăţare; stimularea autoevaluării şi evaluării reciproce; evidenţierea succeselor; implementarea evaluării selective sau individuale.
Sarcinile de evaluare formativă urmează să fie separate pe grade de dificultate, pentru a permite o individualizare a evaluării şi o motivare suplimentară a elevilor evaluaţi. Metodele folosite pentru evaluarea continuă presupun chestionarea orală sau scrisă, metode interactive: studii de caz, lucrări practice, proiecte, testări interactive asistate de calculator. Activităţile practice vor fi realizate eficient de către elevi în cazul în care aceştia vor fi informaţi de către profesor referitor la: tematica lucrărilor, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de notare), condiţiile de realizare a activităţii. Realizarea evaluării continue permite o apreciere obiectivă a cunoştinţelor şi competenţelor elevilor, precum şi a progreselor înregistrate de aceştia.
Utilizarea competentă a instrumentelor şi a formelor de evaluare este o premiză atât a obţinerii unor informaţii relevante privind calitatea actului didactic, cât şi o pârghie motivaţională a învăţării.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE
*ANTA – Australian National Training Authority, Assessment and Online Teaching, Australian Flexible Learning Quick Guide Series
*Bron, A. (2005). Understanding learning processes through adult education theory, In: Sabour, M’hammed & Koski, Leena (Eds.) Searching for the Meaning of Education and Culture.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *