EVALUAREA LA DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

PROF. CIUPA MARIUS

 Evaluarea reprezintă o componentă stabilă a procesului de învățământ, având preponderent un rol reglator atât pentru activitatea de instruire a elevilor, cât si pentru îmbunatatirea strategiilor didactice. Evaluarea, înţeleasă ca una dintre cele trei operaţii ale sistemului de învăţământ, este o etapă necesară ce se constituie ca un act integrat activităţii pedagogice, ca o posibilitate de validare a „justeţei secvenţelor educative, a componentelor procesului didactic şi un mijloc de delimitare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor educaţionale”.
 Evaluarea, în activitatea de educaţie fizică, reprezintă „un sistem de concepţii şi tehnici referitoare la măsurarea şi aprecierea rezultatelor din cadrul procesului instructiv-educativ şi a activităţii competiţionale”. Dar evaluarea nu trebuie înţeleasă şi tratată numai ca pe o modalitate de control sau ca formă de măsurare obiectivă a cunoştinţelor, deprinderilor şi priceperilor motrice ci şi ca o strategie în formarea motivaţiei pentru practicarea exerciţiilor fizice.
 Obiectul activităţii de evaluare în educaţia fizică şi sport îl constituie:
-Planul de învăţământ;
-Programa şcolară;
-Activitatea didactică de predare realizată de profesor;
-Activitatea de învăţare realizată de elevi;
-Contribuţia educaţiei fizice la educaţia tinerei generaţii;
-Procesul de schimbare al comportamentului elevilor.
 Pentru realizarea unei evaluări obiective, ţinând cont de etapele şcolare şi conţinuturile de învăţare, s-au elaborat o serie de teste ce cuprind probe şi norme de control
Functiile evaluarii.
-Funcția de constatare dacă o activitate s-a desfăsurat în conditii optime, sau în ce fel de conditii.
 Funcția de informare a societătii, asupra stadiului si evolutiei pregătirii diferitelor esaloane de subiecți.
 Funcția de diagnosticare a cauzelor care au condus – eventual – la o eficiență necorespunzatoare a acțiunilor.
Funcția de prognosticare asupra evolutiei viitoare a elevilor și de sugestii privind optimizarea procesului instructiv-educativ.
Funcția de decizie asupra pozitiei sau intrării unui subiect într-o ierarhie, formă sau într-un nivel al pregătirii sale.
Funcția pedagogică, în perspectiva subiectului si conducătorului procesului instructiv-educativ, pentru a sti ce au făcut si ce au realizat.
Formele evaluarii
Evaluarea predictivă (inițială) – se realizează pentru elevii si clasele începutului de ciclu sau la clasele unde profesorul predă pentru prima oară și nu beneficiază de rezultatele testărilor din anul precedent, care să-i permită cunoasterea posibilităților colectivului de elevi. Evaluarea didactică iniţială, are ca obiective stabilirea valorii de moment şi constatarea aptitudinilor elevilor Această formă de evaluare se poate realiza, pentru o parte din probe la începutul anului scolar (alergarea de viteza, alergarea de rezistenta), iar pentru probele care vor intra în sistemul de notare, înaintea primului grupaj tematic de lectii planificat. Rezultatele testelor vor fi valorificate în elaborarea sistemului de planificare (număr si durata unităților de învatare, a mijloacelor de acționare si a nivelului de exigențe), care poate modifica scara de notare a elevilor stabilită inițial de profesor.
 Evaluarea continua(curentă) – se face prin verificări sistematice pe parcursul programului de instruire, pe secvente mai mici (în fiecare lectie sau la finalul unui grupaj tematic de lectii), având drept scop cunoasterea gradului de însusire de către elevi a materiei predate sau aprecierea modului în care s-a realizat un grupaj de lectii, când si după caz, se finalizeaza cu notare. Utilitatea evaluării curente si valorificarea ei se regasesc în analiza pe care o face profesorul, privind modul de organizare, a metodelor si sistemelor de activităti din etapele urmatoare. Note curente nu se pot acorda elevilor pentru frecventă, indisciplină sau lipsa de echipament.
 Evaluarea sumativă(finală) – se utilizează la probele de control care necesită o perioada mai lungă de pregătire și cu un grad ridicat de dificultate și care au fost stabilite la începutul anului școlar. Se finalizează de regulă cu notarea elevilor.
Evaluarea procesului instructive-educativ în educaţie fizică şi sport poate fi influenţată negativ: fie de tendinţele de subiectivitate, determinate de incapacitatea profesorilor de a evalua real posibilităţile elevilor, mai ales în perioada de început a activităţii didactice, fie de neabordarea celor mai eficiente şi stimulative metode de evaluare a elevilor, fie de folosirea unei singure modalităţi de evaluare a procesului instructive-educativ. S-a constatat că evaluarea şcolară, este influenţată de o serie de factori perturbatori, care denaturează aprecierea reală a elevilor, ceea ce are consecinţe negative atât asupra personalităţii profesorului, cât şi asupra personalităţii elevilor.
În concluzie evaluarea este un act necesar şi obligatoriu în conducerea unui proces cu obiective precise care realizează cunoaşterea subiecţilor, a rezultatelor acestora, a progresului realizat în direcţia obiectivelor propuse. Pentru o evaluare cât mai fidelă a procesului instructiv-educativ în educație fizică și sport profesorul trebuie să educe capacitate de auoevaluare a elevilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *