METODE DE EVALUARE ONLINE IN TIMPUL ORELOR DE EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT

PROF. DANUȚ BLENDEA ȘCOALA GIMNAZIALA APELE VII DOLJ

Evaluarea reprezintă o componentă stabilă a procesului de învățământ, având preponderent un rol reglator atât pentru activitatea de instruire a elevilor, cât si pentru îmbunătătirea strategiilor didactice. Se pune întrebarea în mod firesc cum se poate efectua cu succes evaluarea în timpul orelor de educație fizică și sport. Fiecare profesor cunoaște conținutul evaluării: verificarea, aprecierea, notarea. Aceste etape trebuie să fie adecvate platformei educaționale utilizate, nivelului de vărstă al elevului, condițiilor în care se desfășoarăactivitășile fizice online etc.
Verificarea este procesul prin care subiectul execută o probă. Natura probelor este diferită. Uneori proba este însotită si de norme (baremuri) care exprimă scala valorică de efectuare a probei.
Este importantă verificarea practică, care urmărește identificarea capacitătii de aplicare a ceea ce se dobândeste sau se dezvolta în procesul instructiv-educativ.
 Aprecierea constă în reflectarea realității în constiinta profesorului (realizarea unor judecăți de valoare). Se utilizează atât aprecierea verbală, care este curentă cu rol de feed-back pentru orice exersare a elevilor, dar si utilizarea unor simboluri numite note, calificative. Aprecierea este condiționată de natura probei la care este verificat elevul. Dacă probele sunt măsurabile, aprecierea este obiectivă și presupune efort mic. Daca probele nu sunt măsurabile, aprecierea poate să capete influențe subiective, depinde de competenta profesionala și experiența didactică.
Notarea este rezultatul unității dialectice dintre verificare și apreciere. Se materializează prin acordarea de note sau calificative.
Ne întrebăm care sunt criteriile de evaluare a probelor sportive atunci când activitățiile se desfășoară pe o platformă online. Trebuie să ținem seama că:
-decurg din obiectivele E.F.S., trebuie privite în sistem.
-performanța motrică, rezultatul probelor de control măsurabile.
-progresul realizat de subiect.
-cantitatea și calitatea elementelor însusite în raport cu prevederile programei de specialitate.
-capacitatea elevului de a aplica în practică elementele însusite.
-capacitatea elevului de restructurare, autoevaluare a elementelor însușite.
-nivelul cunostintelor teoretice însusite de elev.
-nivelul cunostintelor teoretice însusite de elev.
Atitudinea elevului fata de E.F.S.(frecvența la lecții, participarea la acțiunile competiționale sportive, modul de îndeplinire a unor sarcini organizatorice)
-nivelul de dezvoltare fizica a elevului.
Criteriile de evaluare reprezintă un sistem de norme ce decurg din obiectivele educaţiei fizice şi sportului. Acestea asigură un sistem logic de notare ţinând cont de performanţa motrică, progresul, nivelul însuşirii programei, capacitatea de generalizare, capacitatea de practicare sistematică în activitatea extraşcolară atitudinea faţă de obiectul educaţie fizică, etc. Toate aceste criterii sunt importante dar pe prim plan trebuie să situăm progresul ( deoarece sunt mari diferenţieri în nivelul de dezvoltare fizică şi de motricitate ale colectivelor de elevi ).
Metode şi tehnici de evaluare în mediul online folosind classroom google meet:
1. Metode şi tehnici de verificare: trecerea unor probe de control, executarea unor deprinderi şi priceperi motrice în condiţii analoge probei, ramurii sau activităţii respective, executarea unor deprinderi şi priceperi motrice individual dar şi îndeplinirea unor sarcini speciale ( de natură didactică, metodică sau organizatorică ) sau chiar observarea curentă a subiecţilor şi înregistrarea datelor ( reacţie la efort, atitudini comportamentale );
2. Metode şi tehnici de apreciere şi notare:
• aprecierea şi notarea prin comparaţie ( relativă ), comparaţia se face la nivel de clasă fiind adecvată dacă este un rând de clase în şcoală,
• aprecierea şi notarea progresului individual ( pe baza calculării unui indice),
• aprecierea şi notarea nivelului de execuţie a deprinderilor şi priceperilor motrice prevăzute în programă ( nivelul execuţiei tehnice ).
Trecerea probelor de motricitate prevăzute de „sistemul național scolar de evaluare la disciplina E.F.S.”, aplicat si în funcție de optiunile profesorului si elevilor, privind probele prevăzute.
Recomandăm în mediul online o corelare a activităților fizice ale elevilor cu activitățile de predare –evaluare ale profesorului. Elevii au la dispoziție materialul video, fișe de lucru cu indicații sau chiar modelul oferit de profesor în predarea de tip sincron.
Evaluarea predicativă (inițială)
-Se realizează pentru elevii si clasele începutului de ciclu (clasa pregătitoare) sau la clasele unde profesorul predă pentru prima oară și nu beneficiază de rezultatele testăriilor din anul precedent, care să-i permită cunoașterea posibilitătilor colectivului de elevi.
 Evaluarea continuă (curentă)
Se face prin verificări sistematice pe parcursul programului de instruire, pe secvențe mai mici (în fiecare lecție sau la finalul unui grupaj tematic de lecții), având drept scop cunoașterea gradului de însusire de către elevi a materiei predate sau aprecierea modului în care s-a realizat un grupaj de lecții, când si dupa caz, se finalizează cu notare. Utilitatea evaluării curente si valorificarea ei se regăsesc în analiza pe care o face profesorul, privind modul de organizare, a metodelor si sistemelor de activități din etapele urmatoare. Note curente nu se pot acorda elevilor pentru frecvență, indisciplină sau lipsa de echipament.
Evaluarea sumativă (finală)
Acest tip de evaluare se utilizează la probele de control care necesită o perioadă mai lungă de pregătire și cu un grad ridicat de dificultate. Se finalizeaza de regula cu notarea elevilor.
Profesorul are în vedere:

-Trecerea unor probe de motricitate, stabilite de fiecare profesor pentru orele din C.D.S., conform principiului autonomiei.

 
-Măsurarea unor indici de dezvoltare fizică.
-Executarea unor deprinderi si priceperi motrice, în conditii analoage (asemanatoare) probei sau activitatii respective.
-Executarea unor deprinderi si priceperi motrice -Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice sau metodico-didactice
Criteriile de evaluare prevăzute în sistemul național vizează nivelul realizării obiectivelor cadru si standardelor finale de performanță proprii fiecărui ciclu de învațământ, cât si a obiectivelor de referință stabilite pentru fiecare clasă, în domeniul capacității motrice, generale si specifice practicării ramurilor de sport prevăzute în programa școlară.
Sistemul de evaluare este corelat cu prevederile actuale ale planului de învățământ si conținuturile programelor școlare, fiind aplicabil în toate unitățile școlare, indiferent de condițiile avute; se adresează numai claselor care au prevazută educatia fizică în trunchiul comun.
Varietatea instrumentelor asigură elevilor posibilitatea de a opta pentru susținerea unora dintre acestea, corespunzător propriilor disponibilități psihomotrice, interesului și traseelor individuale de instruire.
Evaluarea calităților motrice vizează acumulările cantitative și calitative realizate până la susținerea probelor, ca urmare a sistemelor de acționare folosite pe parcursul lecțiilor. Evaluarea la probele de sport va fi precedată de parcurgerea unuia sau mai multor grupaje de lecții în funcție de complexitatea si dificultatea lor.
 
BIBLIOGRAFIE:
 
https://biblioteca.regielive.ro/referate/educatie
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/metode-de-evaluare-in-invatamantul-online

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *