PROIECT ,,METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE,, EDIȚIA 2020 EVALUAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR ȘI METODA DELPHI

PROF. DR. RICHTER ADRIANA, COL. EC.,,VIRGIL MADGEARU,, TG-JIU

Actualmente, în domeniul educației, sunt utilizate tot mai frecvent metode inovative de evaluare asistate de calculator. Evaluarea asistată de calculator (e-assessment în limba engleză) sau evaluarea online se referă la folosirea calculatoarelor pentru a livra, marca și analiza teste, teme pentru acasă, proiecte. Utilizarea testelor în variantă computerizată are o serie de avantaje față de testarea obișnuită: obiectivitate maximă, standardizare maximă, înregistrare automată a rezultatelor, flexibilitate tehnologică, evaluare sistematică pe teme cu identificarea temelor ce trebuie repetate, economie de resurse în cazul numărului mare de elevi.
 Evaluarea asistată de calculator crează premise pentru o evaluare modernă, obiectivă și presupune existența unor programe care să testeze cunoștințele elevilor și să evalueze răspunsurile acestora. Ea poate fi folosită pentru a evalua abilități cognitive și practice. Abilitățile cognitive și cunoștințele sunt evaluate cu ajutorul aplicațiilor software de tip ,,e-testing,, iar abilitățile practice sunt evaluate prin intermediul ,,e-portofolio,, sau a software-urilor de tip simulare.
 Evaluarea asistată de calculator se poate realiza:
• în clasă- utilizându se îndeosebi testele de progres
• în laboratoare- testele sunt sumative si se realizează un feed-back automat pentru utilizatori
• online- acasă, la școală sau oriunde există un calculator conectat la internet.
 Cea mai frecventă evaluare/examen online este este prin intermediul testelor de tip chestionar. Acestea presupun răspunsuri de tip da/nu (adevărat/fals) sau selectarea uneia/ mai multor variante corecte de răspuns dintre mai multe posibile. Chestionarele permit o evaluare obiectivă și sunt aplicabile oricărei discipline. Un test poate avea atribuit un timp global limitat (tuturor întrebărilor) sau un interval temporal limitat pentru fiecare întrebare.
Avantajele evaluării asistate de calculator:
-obiectivitatea evaluării
-feed-back rapid pentru elev și professor
-posibilitatea unei diagnose
-metodă rapidă și eficientă de evaluare
-adaptarea testelor la nivelul intelectual al elevilor / particularitățile de vârstă.
Limitele evaluării asistate de calculator:
-necesitatea existenței bazei materiale
-cunoștințe de utilizare a tehnologiei din partea elevilor și profesorilor
-pericolul fraudei.
Utilizarea metodelor de învățare bazate pe cercetare și creativitate individuală sau de grup transformă educația statică într-un proces dinamic.
 Metoda DELPHI este o metodă care combină creativitatea individuală cu cea a grupurilor și a fost concepută pentru obținerea de prognoze, direcționări sau soluții pentru probleme importante. Aplicarea metodei presupune: fixarea temei, întocmirea unui chestionar, completarea individuală a chestionarului, analiza răspunsurilor, proiectarea actului didactic în funcție de răspunsurile primite, completarea aceluiași chestionar după o perioadă de timp și compararea cu primul chestionar.
Metoda Delphi se aplică în evaluarea inițială pentru testarea elevilor în legătură cu un subiect propus.Scopul principal este acela de a primi informații despre subiectul propus și de a realiza proiectarea didactică în concordanță cu ele. Principiul metodei este feed-back-ul de opinie, consultarea periodică a elevilor. Se poate constata în ce măsură activitatea desfășurată a răspuns așteptărilor. Pe baza noilor propuneri actul didactic se poate îmbunătăți. Se poate aplica această metodă atât pe termen lung, cât și pe termen scurt.
Etapele metodei:
a.elevii furnizează informații specifice problemei
b.se obține o privire de ansamblu (acord/dezacord) din partea grupului asupra problemei
c.se analizează motivele care conduc la diferențe de opinie
d.evaluare finală.
 Utilizarea metodei Delphi facilitează elevilor conștientizarea propriului progres, valorifică originalitatea, stimulându-i să exploreze noul.
 
BIBLIOGRAFIE:
* Introducere în Teoria și Metodologia Evaluării, Tudor Marin și Corona Petrescu, Ed. Pro Universitaria, 2017
* Didactici și evaluare, Laura Căpița, București, 2011
* Realizarea instruirii ca activitate de predare-învățare-evaluare, Sorin Cristea, Ed. DPH, București, 2019.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *