EVALUAREA ONLINE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII

PROF. ÎNV. PREȘC. BIRCEA OTILIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9, REŞIŢA/ GRĂDINIŢA P.N. “PINOCCHIO”, REŞIŢA

Activitatea didactică online cuprinde, pe lângă acţiuni proprii ei, proiectare, organizare, conducere, procese de instruire şi educaţie, şi acţiuni intreprinse în vederea constatării efectelor produse in urma desfasurarii activitatii propriu-zise.
 Rolul acţiunilor evaluative îl constituie ameliorarea şi perfecţonarea activităţii desfaşurate cu grupa de copii.
“Procesul evaluativ este totodată şi un punct de pornire, deoarece activitatea este adecvată nevoilor de educaţie şi posibilităţilor reale de a le satisface, procesul de evaluare capătă o structură ciclică, iar evaluarea joacă un rol reglator”.
Ceea ce este modern însă, în privinţa evaluării, se referă la faptul că astăzi, această secvenţă are in vedere, mai ales, cauzele rezultatelor obţinute şi soluţiile care se întrezăresc pentru îmbunătăţirea acţiunilor instructive educative.
 Transformările ce se opereaza în domeniul evaluării se referă la:
– extinderea evaluării, de la simpla constatare a rezultatelor, laü analiza procesului care le-a produs:
 -integrarea acţiunilor evaluative, ca parte organică a procesului instructiv- educativ;
– raportarea rezultatelor la obiectivele definite.
 Dacă în trecut, dintre impacturile pe care le exercita evaluarea in raport cu preşcolarii / elevii, cel mai mult se punea accentul pe funcţia de selecţie (clasificarea si ierarhizarea elevilor după valoarea performanţelor obţinute), în prezent sunt importante funcţiile de orientare (dirijarea activităţii de învăţare către conţinuturi esenţiale) şi de reglare şi autoreglare (îmbunătăţirea activităţii de învăţare).
 Formele evaluării, după modul de integrare a acesteia in desfăşurarea procesului didactic, au fost şi rămân:
– evaluarea iniţială, efectuată la începutul unui program de instruire şi menită să stabilească nivelul de pregătire al copiilor:
 -evaluarea sumativă (cumulativă, finală), intervine la capătul unei componente tematice care se desfăşoară pe o perioadă mai lungă de timp şi stabileşte stadiul atins de copil in pregătirea sa pe secvenţa de instruire respectivă; “poate sugera soluţii după perioade îndelungate”.
 Evaluarea continua (formativă), realizată pe întreg parcursul procesului didactic şi se întrepătrunde multiform şi funcţional cu acţiunile de instruire şi cu activitatea de învăţare.
 Evaluarea sumativă si cea continuă marchează tranziţia de la un model tradiţional de evaluare către unul mai eficient pentru activitatea instructiv-educativă.
 Deoarece activitatea din grădiniţă are preponderent un caracter formativ, educativ, cu finalităţi de perspectivă, evaluarea este fragmentară, incompletă; procesul evaluării preşcolarilor este dificil şi permite prognoze pe termen scurt.
Astfel că, metodele tradiţionale de evaluare, evaluarea prin probe orale, cea prin probe scrise si evaluarea prin probe practice, sunt completate de procedee complementare: interviul, investigaţia, evaluarea cu ajutorul calculatorului, studiul de caz, portofoliul şi proiectul.
 Observarea sistematică a comportamentului copiilor constă în surprinderea şi consemnarea elementelor definitorii pentru dezvoltarea acestora si are in vedere stabilirea unui scop, elaborarea unui protocol de observaţie şi interpretarea lor din punct de vedere psihopedagogic.
 Investigaţia oferă copiilor posibilitatea de a aplica creativ cunoştinţele în situaţii noi. Metoda pune copilul să îndeplinească o sarcină de lucru prin care demonstrează, in practică, complexul de cunoştinţe şi capacităţi. Când lecţia este structurată pe baza unei investigaţii, aceasta devine element important în sprijinirea demersului de învăţare prin descoperire.
Trebuie sa creăm tehnologii prietenoase, intuitive, adaptate situației actuale și se utilizează unele tehnici de colaborare în perechi sau în grupuri mici încurajând copiii să aplice autoevaluarea și evaluarea reciprocă.
 Din perspectiva educatoarei, evaluarea online reprezintă un feed-back asupra eficienței activității didactice desfășurată online, atât pentu întreg colectivul de copii, cât și pentru fiecare preșcolar în parte, iar pentru părinți, evaluarea online este o bază de predicție sau o garanție a reușitei în viitor a copilului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *