EVALUAREA ONLINE. O ALTFEL DE ABORDARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

PROF. ÎNV. PRIMAR IULIANA IACOB LICEUL TEHNOLOGIC ”ION CREANGA” –PIPIRIG, ȘCOALA GIMNAZIALA BOBOIEȘTI

Educația- (fr. éducation, lat. educatio), se referă la un ansamblu de măsuri aplicate în vederea formării şi dezvoltării însuşirilor intelectuale, morale sau fizice ale copiilor, tineretului sau ale oamenilor, ale societăţii etc.
Este deja bine știut că noua eră, cea a tehnologizării este în plină ascensiune așa încât și în sfera educației inevitabil au avut, au și vor avea loc restructurări, accentul nu mai cade acum pe modelul tradiționalist de predare caracterizat de magistrocentrism ci se face trecerea acum spre punerea copilului în centrul procesului educativ, sunt introduse și utilizate noi metode de predare-învățare-evaluare, metode active, participative care pun în centru elevul activ, creativ, inovativ.
În lucrările de specialitate a fost evidențiat faptul că, unii teoreticieni consideră instruirea asistată de calculator ca fiind o metodă didactică de raţionalizare a predării şi învăţării (raţionalizare -ce presupune o bună organizarea învăţării sub forma unor algoritmi sau forma unei structuri riguroase a conţinutului şi a operaţiilor de învăţare, o buna stabilire a conţinuturilor şi a activităţilor), timp în care alți teoreticieni privesc instruirea asistată de calculator ca fiind un domeniu distinct în cadrul ştiinţelor pedagogice, deoarece îşi propune o abordare inovatoare a activităţilor de predare şi învăţare, urmărind însuşirea de cunoştinţe, formarea de priceperi şi deprinderi prin interacţiunea dintre elev şi calculator, prin aparenta lipsă a profesorului.
Muzeele virtuale pot deveni cu ușurință mijloace prin care învățarea și predarea se transformă, se transpun în activități atractive, eficiente pentru elevi. Aceste muzee au valențe benefice, pozitive în predare-învățare-evaluare și autoevaluare, ajută la transmiterea facilă a informațiilor de către profesori și la asimilarea cu ușurință a acestor informații de către elevi.
 Este deja bine știut că noua eră, cea a tehnologizării este în plină ascensiune așa încât și în sfera educației inevitabil au avut, au și vor avea loc restructurări, accentul nu mai cade acum pe modelul tradiționalist de predare caracterizat de magistrocentrism ci se face trecerea acum spre punerea copilului în centrul procesului educativ, sunt introduse și utilizate noi metode de predare-învățare-evaluare, metode active, participative care pun în centru elevul activ, creativ, inovativ.
 Personal sunt de părere că instruirea asistată de calculator se alătură, mai ales cu noile valențe educative pe care le aduce în sfera educaţiei, celorlalte metode interactive care iau locul vechilor metode de tip expozitiv.
 În tabloul general al științelor educației privit din perspectiva secolului al XX-lea, instruirea asistată de calculator formează o simbioză cu științele educației, așadar aceasta nu este un domeniu al științelor educației ci conlucrează avantajos, pentru ambele dimensiuni și interacționează în vederea atingerii scopurilor generale, a finalităților educației.
 Totodată instruirea asistată de calculator are toate caracteristicile unei metode didactice, poate fi utilizată în diverse secvențe ale unei lecții alături de alte metode sau poate fi utilizată chiar ca metodă principală, unică care guvernează întreg procesul instructiv-educativ.
 Ca metodă nouă ce își face din ce în ce mai mult apariția în lecțiile de la clasă, instruirea asistată de calculator nu asuprește rolul profesorului la clasă ci din contră, îi oferă acestuia, îi îmbogățește arsenalul metodologic conferindu-i noi posibilități de predare, diversificându-și strategia didactică. Elevilor le oferă șansa de a avea acces la o gamă lărgită de informații diverse prin care aceștia devin autonomi, își formează noi aptitudini și capacități având posibiliatatea de autoinstruire, socializare, de a creea original și independent.
 Prin interacțiunea elev-calculator devine posibilă stimularea creativității, dispersarea motoniei și organizarea învățării într-un mediu atractiv, într-un mod activ și nu pasiv, într-o modalitate interactivă.
 În concluzie instruirea asistată de calculator are toate caracteristicile unei metode, o metodă de viitor atractivă și inovativă potrivită evoluției timpurilor și mentalităților ce își găsesc locul aici și acum și totodată în viitor.
Toate acestea dau o nouă notă lecțiilor, iar valoarea acestora nu stă doar în înfrumusețarea unor lecții dar și în aducerea a ceva nou care să atragă elevii în învățare, în deschiderea unor noi orizonturi, transcederea vechiului, schimbarea mentalităților conservative și înlocuirea acestora cu unele creative, inovative, autonome.
Exemplu de activitate de evaluare: În cadrul orelor de limba română desfășurate la clasa a IV-a, învățătoarea poate introduce în activitatea ce o desfășoară la clasă, un tur virtual la Casa Memorială Ion Creangă din Humulești, astfel putând pune în lumină elementele componente ale muzeului, elemente ce fac trimitere spre viața și opera lui Ion Creangă(Casa Memorială „Ion Creangă” – HUMULEŞTI- http://www.turvirtualiasi.ro)
 
BIBLIOGRAFIE:

Adăscăliţei, A. (2007). Instruire asistată de calculator. Didactică informatică. Editura Polirom, Iaşi.
Cucoș, Constantin (2006). Informatizarea în educație. Aspecte ale virtualizării formării. Editura Polirom, Iași.
Asandului, L., Ceobanu, C. (2007). Abordări statistice şi ipostaze educaţionale ale modelului e-learning. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *