EVALUAREA PREȘCOLARILOR ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR ONLINE

PROF. ÎNV. PRIMAR ȘI PREȘCOLAR DUMITRESCU NICOLETA GRADINIȚA NR. 272, SECTOR 6, BUCUREȘTI

Alături de învățare și predare evaluarea reprezintă una dintre dimensiunile fundamentale ale procesului educațional, care arată nivelul de asimilare al cunoștințelor, lacunele existente, dar în același timp stabilește punctul de plecare în proiectarea, planificarea și desfășurarea activităților înstructiv-educative în grădinița de copii. Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor sau ca mijloc de măsuare obiectivă, ci și ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie globală a formării. Activitatea de evaluare nu este o etapă suprapusă procesului de învăţare, ci constituie un act integrat activităţii pedagogice.
Evaluarea constituie o validare a justeţei secvenţelor educative, a componentelor
procesului didactic şi un mijloc de delimitare, fixare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor educaţionale. În vedera conceperii şi aplicării adecvate a evaluării în activităţile preşcolare, ar trebui să se ţină cont de câteva mutaţii de accent, constatate în ultimul timp, luând în considerare consecinţele, dimensionarea şi regândirea strategiilor evaluative în sistemul online de desfășurare a activităților, care să fie în consens cu o serie de exigenţe:

extinderea acţiunii de evaluare de la verificarea şi aprecierea rezultatelor, la evaluarea

 procesului, a strategiei care a condus la anumite rezultate; evaluarea nu numai a preșcolarilor, ci şi a conţinutului, a metodelor, a obiectivelor, a situaţiei de învăţare

luarea în calcul şi a altor indicatori, alţii decât achiziţiile cognitive, precum conduita, personalitatea copiilor, atitudinile etc.
centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive şi nesancţionarea în permanenţă a celor

negative

transformarea copilului într -un permanent partener al educatorului prin autoevaluare, interevaluare şi evaluare controlată
 raportarea rezultatelor la obiectivele definite şi la evoluţia societăţii

Privite din punctul de vedere al educatorului, funcţiile evaluării vizează: culegerea de informaţii cu privire la măsura în care au fost realizate obiectivele stabilite, controlul asupra activităţii desfăşurate, stabilirea eficienţei organizării, structurării, accesibilizării conţinutului, a alegerii strategiei adecvate grupei sau indivizilor din grupă, descoperirea unor lacune, dificultăţi, rămâneri în urmă pentru ca pe baza lor să se elaboreze un program de recuperare (cu întreaga grupă, pe grupe mici sau individual), anticiparea, proiectarea, organizarea şi conducerea ştiinţifică, eficientă a următoarelor secvenţe de instruire
Pentru preşcolar, funcţiile specifice ale evaluării îl ajută să fixeze, să consolideze şi să reţină cunoştinţele prin repetare şi întărirea pozitivă pe care evaluarea o determină, să le integreze în sisteme, să-i mărească încrederea în forţele proprii şi să-i descurajeze comportamentele negative, îi susţine interesul pentru cunoaştere stimulându-i şi dirijându-i învăţarea, contribuie la formarea capacităţii de autoapreciere şi la stimularea tendinţei de autoafirmare, contribuie la întărirea legăturii grădiniţei cu familia
Toate aceste funcţii demonstrează necesitatea includerii evaluării în activitatea didactică. Ele apar şi se actualizează diferenţiat, prin prevalenţa uneia faţă de alta la un moment dat. O probă evaluativă oarecare nu îndeplineşte toate funcţiile posibile în aceeaşi măsură. Toate funcţiile se pot realiza, mai mult sau mai puţin, în toate situaţiile de evaluare. Având în vedere caracterul formative-educativ al activităților desfășurate cu preșcolarii, în sistemul online cadrele didactice trebuie să selecteze acele strategii de evaluare care să fie adecvate acestui tip de activitate.
Dintre strategiile de evaluare eficiente în ceea ce privește evaluarea activității preșcolarilor în sistem online pot fi amintite: observația directă a preșcolarilor, convorbirea, analiza produselor activității acestora precum și culegerea unor date și informații de la părinți.
Astfel că evoluția fiecărui copil este înregistrată prin intermediul observației directe a acestuia pe parcursul activităților online, care presupune perceperea organizată, sistematică, de durată a conduitei în situaţii variate, stabilirea unui scop, elaborarea unui plan, precizarea instrumentelor, consemnarea datelor, interpretarea acestora din punct de vedere psihopedagogic.
Convorbirea este un dialog între educator şi copil după un plan de întrebări, urmând consemnarea răspunsurilor şi interpretarea lor.
Studiul produselor activităţii oferă date însemnate pentru consolidarea deprinderilor, a intereselor, a aptitudinilor, a motivaţiilor copiilor. Se studiază desene, obiecte confecţionate, colaje, picturi, modelaje, etc.
Important este ca la finele fiecărei activităţi, preşcolarii să-şi îmbunătăţească rezultatele, să se comporte conform regulilor stabilite de comun acord. Astfel, prin toate aceste forme de evaluare şi metode de apreciere a rezultatelor, preşcolarii devin treptat capabili să se autoaprecieze, să descopere ce au lucrat bine, corect, ce achiziţii noi au, dar şi ce lipsuri trebuie compensate.
Fiecare procedură de respectare a paşilor unei evaluări eficiente şi respectând cerinţele acesteia, constituie o modalitate de a moderniza procesul de învăţământ, precum şi de a spori rolul educaţiei în formarea personalităţii copiilor.
 
BIBLIOGRAFIE:

Voiculescu, E., (2001), Pedagogie preşcolară, Editura Aramis
 Ionescu, M., (2003), Instrucţie şi educaţie, Editura Garamond, Cluj-Napoca
Bocoş, M., (2003), Teoria şi practica instruirii şi evaluării, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca
Cucoş, C., (2006), Pedagogie, Editura Polirom

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *