INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE LA DISCIPLINA CHIMIE

PROF. IONESCU NICOLETA – NONA, LICEU TEHNOLOGIC ”LAZAR EDELEANU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Evaluarea, prezintă un rol deosebit, rol într–o permanentă creştere, deservind trei mari scopuri: să asiste învăţarea, să măsoare achiziţiile individuale, să evalueze programe.
Evaluarea s–a dorit a fi centrată pe strategiile specifice pe care elevii le folosesc în rezolvarea problemelor, identificându–se acelea care provoacă o dezvoltare continuă a eficienţei şi sunt ancorate la un domeniu particular de cunoştinţe şi deprinderi, profesorii utilizând teste (iniţiale, sumative, formative) care cuprind itemi: obiectivi, semiobiectivi, subiectivi.
Instrumentele de evaluare trebuie să fie diverse iar probele de evaluare să fie realizate respectând metodologia în vigoare, utilizând atât metode tradiţionale, cât şi metode moderne.
Notarea elevilor trebuie să fie ritmică, iar notele argumentate. De asemenea, profesorii trebuie să asigure transparenţa criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor, prezentând criteriile de notare după fiecare probă de evaluare formativă sau sumativă, discutând cu elevii criteriile generale de realizare a unei evaluări, precum şi procedurile folosite.
Evaluarea trebuie să urmărească:

identificarea nivelul atingerii standardelor de către elevi privind însuşirea noţiunilor şi conceptelor de bază, conform curriculum-ului școlar,
orientarea şi optimizarea învăţării,
cunoaşterea nivelului real de pregătire al elevilor, pentru a stabili un parcurs individualizat al acestora şi pentru a măsura ulterior, periodic, progresul / regresul şcolar realizat.

Astfel, evaluarea devine reper pentru adaptarea procesului de învăţare la particularităţile beneficiarului direct, elevul, cu propriile nevoi de învățare, cu propriul stil și ritm de învățare.
Fără îndoială, pentru fiecare dintre noi, școala online a presupus depășirea barierelor formale, a formelor clasice de predare-învățare-evaluare și găsirea, în mod creativ, a acelor metode, mijloace și resurse care să atragă elevii, să le stârnească curiozitatea, să-i incite, pentru ca în final să conducă la atingerea scopului urmărit: însușirea temeinică de noi cunoștințe și transferarea acestora în contexte noi.
Testele trebuie să aibă o structură unitară, subiectele respectând programa şcolară și vizând conținuturile cuprinse în programele școlare în vigoare.
De asemenea, testele trebuie să cuprindă itemi cu grad de dificultate diferentiat, să îndeplinească cerințele pentru asigurarea performanţei minime acceptate (nota 5) dar și itemi cu dificultate sporită pentru obţinerea notelor cuprinse între 7 şi 10;
Propun spre exemplificare, modalitatea prin care am realizat evaluarea online a elevilor, utilizând chestionarele Google Forms la disciplina chimie.
Am creat și încărcat în grupul de classroom al clasei un chestionar cu 9 întrebări, utilizând facilitățile oferite de aplicație: itemi cu unul sau mai multe răspunsuri corecte, itemi cu răspuns scurt, itemi de tip pereche, afișarea aleatorie a întrebărilor, etc.
Adăugând extensii la Google Crome am putut scrie formule și ecuații ale reacțiilor chimice, am putut importa scheme, grafice, etc.
În urma rezolvării, elevii primesc automat nota, pot vedea răspunsurile greșite, deci feed-back ul este asigurat.
Notele sunt colectate automat, într-un document Excel și importate în catalogul clasei. De asemenea, aplicația oferă date statistice extreme de importante: media clasei, distribuția notelor, analize individuale pentru fiecare subiect sau pentru fiecare elev.
Este important să se respecte termenele de aplicare a testelor, să se centralizeze și să se interpreteze rezultatele, să se stabilească planul de măsuri (plan remedial, de îmbunătățire) în termenele stabilite.
Pentru a-și atinge scopul, rezultatele obţinute la testele trebuie să fie diseminate şi valorizate cu elevii, cu părinţii (la şedinţa cu părinţii, de exemplu) şi să constituie punctul de plecare pentru proiectarea activităţilor ulterioare.
În urma aplicării testelor online, la nivelul claselor dar și la nivel individual am putut stabili mult mai ușor: punctele tari, punctele slabe, greșelile frecvente.
Chiar daca crearea unui test online presupune o alocare mult mai mare de timp, prezintă marele avantaj al corectării automate și, deloc de neglijat, furnizarea situațiilor statistice atât de necesare.
Lecțiile online nu pot oferi interacțiunea reală profesor-elev dar, utilizate eficient în favoarea elevului, pot aduce multe beneficii. De exemplu: elevul poate lucra în ritmul lui propriu (poate rezolva și încărca tema într-un interval mai mare de timp față de alți colegi), elevii timizi se pot concentra mai bine, lecțiile (suportul teoretic, experimentele și lecțiile virtuale, etc.) pot fi reluate dacă nu au fost suficient înțelese.
O îmbinare corectă a resurselor online cu cele clasice va conduce, în mod sigur, către rezultatele așteptate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *