MIJLOACE MODERNE DE INVAȚARE-EVALUARE IN CADRUL ORELOR ONLINE DE BIOLOGIE

PROF. MARCU DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALA ,,IULIU HAȚIEGANU,, PANTICEU, JUD. CLUJ

Biologia este o disciplină modernă care ţine pasul cu dezvoltarea tehnicii, cu noile tehnologii, punând accent pe individ, ca personalitate distinctă, ca purtător al unei vocaţii proprii.
Prin diversitatea disciplinei și a caracterului interdisciplinar, biologia vizează apropierea în cel mai înalt grad a elevului de aptitudinile sale naturale, necondiţionate pe care caută cu răbdare, să i le cizeleze progresiv, să i le conştientizeze, punând accentul pe amplificarea capacităţilor creatoare şi a disponibilităţilor pentru invenţie şi inovaţie.
 Practic disciplina Biologie, prin diversitate ramurilor sale, tratate atât teoretic cât şi practic, îl ajută pe elev să-şi găsească înclinaţia, chemarea, aspiraţia, atracţia către un anumit domeniu, într-un cuvânt să-şi descopere „vocaţia” pentru o anumită activitate.
Realizarea obiectivelor procesului de invăţământ impune ca necesară, în diferite etape ale învăţării, intuirea obiectelor, proceselor, fenomenelor realităţii, fie direct, fie prin intermediul unor substitute, cum ar fi prezentarea acestora cu ajutorul calculatorului.
 Mijloacele de învăţământ reprezintă ansamblul de obiecte, dispozitive, aparate care contribuie la desfăşurarea eficientă a activităţii didactice. Ele sunt resurse materiale ale procesului de învăţământ, selecţionate din realitate, modificate sau confecţionate în vederea atingerii unor obiective pedagogice.
Metodele didactice în care se poate integra calculatorul, telefonul, tableta la orele de educație tehnologică permit abordarea prin aceste metode. Calculatorul, telefonul, tableta pot fi folosite atât în procesul de predare-învăţare cât şi în cel de evaluare, implicit în cadrul tuturor metodelor didactice:
 – în metodele de comunicare: explicaţia, descrierea – putem transmite informaţii într-un mod adecvat şi accesibil cu ajutorul calculatorului,tabla interactivă realizând diverse prezentări în Power Point, Prezi, Padlet, Classroom acestea fiind valabile pentru toate lecţiile de educaţie tehnologică;
 – învăţarea prin descoperire – este o strategie complexă de predare-învăţare care oferă elevilor posibilitatea de a dobândi cunoştinţele prin efort personal, independent. Astfel se poate prezenta o imagine cu ajutorul calculatorului-videoproiectorului, tabla intercactivă, provocându-i pe aceştia să descopere diverse fenomene, procese etc; De exemplu la clasa a VI- a, tema: ,,Alimentația sănătoasă,,, se prezintă mai multe imagini pe care elevii le vor ientifica.
 – modelarea – reprezintă modalitatea de studiu, a unor obiecte, fenomene, procese etc. Prin intermediul unor copii materiale şi ideale ale acestora, denumite modele, capabile să evidenţieze (reproducă) caracteristicile esenţiale ale realităţii studiate, sau să ofere informaţii despre acestea.
De exemplu la clasa a V-a, tema ,,Ocrotirea naturii ,, se pot prezenta diferite filmuleţe preluate de pe youtoube care prezintă modalități de protejarea a mediului;
 – problematizarea – modalitatea de a crea în mintea elevului o situaţie conflictuală intelectuală pozitivă, determinată de necesitatea cunoaşterii unui obiect, fenomen, proces etc. Specificul metodei constă în faptul că profesorul nu comunică pur şi simplu, ci îi pune pe elevi în situaţia de a descoperi, în urma creării unei situaţii problematice. De exemplu la clasa a V-a, tema:,, Ecosistemele,, după un studiu în natură, elevii au posibilitatea cu ajutorul calculatorului să realizeze virtual mai multe tipuri de ecosisteme, sau să construiască diverse machete.
 – metoda eleborării proiectelor – utilizată individual sau în grup, poate fi uşor îndeplinită atunci când elevii au la dispoziţie calculatorul, telefonul, tableta unde folosind Internetul pot găsi diverse informaţii utile. De exeplul la Opționalul Educație pentru sănătate – clasa a VII- a Proiectul ,, Catalogul fructelor și legumelor,,
 
 – studiul de caz – este o modalitate de a analiza o situaţie specifică, particulară, reală sau ipotetică, modelată sau simulată, care există sau poate să apară într-o acţiune, fenomen, sistem etc. de orice natură, denumit caz, în vederea studierii sau rezolvării lui, în raport cu nevoile înlăturării unor neajunsuri sau a modernizării proceselor, asigurând luarea unor decizii optime în domeniul respectiv. Tema studiului de caz poate fi prezentată cu ajutorul calculatorului pentru eficientizarea timpului alocat spre exemplu la clasa a VI- a, tema: ,,Alimentația sănătoasă ,, – studiu de caz: Cum facem cumpărăturile astfel încât să avem o alimentație sănătoasă?
 Pentru evaluare – folosind calculatorul se pot crea diverse teste care să fie atractive pentru elevi şi care să sesizeze imediat răspunsurile greşite. Se pot folosi aplicații precum, Kahoot, Quiz.
Avantaje şi dezavantaje în utilizarea calculatorului, telefonului, tabletei ca mijloc de învăţământ.
Avantaje:

stimularea capacităţii de învăţare inovatoare adaptabilă la condiţii de schimbare socială rapidă;
posibilitatea de a dirija învăţarea unui număr mare de elevi;
consolidarea abilităţilor de investigare ştiinţifică;
întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare;
stimularea gândirii logice şi a imaginaţieie;
dezvoltarea culturii vizuale;
formarea deprinderilor practice utile;
asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea în funcţie de secvanţa anterioară;
facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de realizare de grafice, de tabele;
determină o atitudiner pozitivă a elevilor faţă de disciplina biologie;
elevul poate parcurge materialul avut la dispoziţie în ritmul propriu şi nu mai este nevoie să reţină cantităţi uriaşe de informaţii. Trebuie să ştie doar să gândească logic şi să localizeze informaţia de care are nevoie;

 
Dezavantaje:

necesită un volum mare de muncă şi mult timp pentru elaborarea lecţiilor de către profesor;
poate produce afecţiuni fizice şi psihice ale organismului;
uneori împiedică elevul să-şi dezvolte capacităţile creatoare;

Rolul profesorului nu poate fi suplinit de calculator, echipamentul electronic fiind un mijloc prin care educatorul îşi poate etala măestria în activitatea didactică. Cadrul didactic este cel care ghidându-se după experienţa şi cunoştinţele sale, stabileşte momentul şi modul în care se face uz de această metodă. Prezenţa profesorului în momentul aplicării instruirii asistată de calculator este discretă, dar esenţială.
 
BIBLIOGRAFIE:
1.. Breban S., Gongea E., Ruia E., Fulga M., Metode interactive în grup- ghid metodic, Editura Arves
2. Cerghit I., 2006, Metode de învățământ, Editura Polirom, Iași
3. Matei,S.; Sârbu, I.; Cosma, D.; Sârbu, M. A., (2006), Metodica predării Educaţiei tehnologice, Ed. Arves;
 4. ***, https://www.slideshare.net/OTY2007/didactica-educatie-tehnologica-103169901
 5. ***, http://www.scribd.com/doc/78617105/Avantajele-utilizarii-calculatorului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *