PLATFORME INFORMATICE ȘI METODE DE EVALUARE PENTRU LIMBILE STRAINE

PROF. POPA DANIELA LICEUL TEHNOLOGIC ION I.C. BRATIANU, TIMIȘOARA

Una din principalele provocări pe care profesorul de limbi străine este nevoit să le accepte atunci când concepe evaluarea online a cunoștințelor elevilor săi este timpul important pe care trebuie să-l consacre conceperii instrumentelor de evaluare. Redactarea enunțurilor astfel încât să fie valide, fiabile, standardizante este dublată de elaborarea baremelor, a soluțiilor pentru sarcinile de rezolvat, de asigurarea feed-back-ului către elev.
Metodele și tehnicile de evaluare aplicate de profesorul de limbi moderne trebuie să se subsumeze celor prevăzute de programa școlară : testul, protofoliul, proiectul, eseul. Instrumentele de evaluare on-line oferă, la fel ca și cele clasice, posibilitatea aplicării unor astfel de metode de evaluare.
Testele informatizate, de exemplu, depășesc simplul cadru al unei compilații de întrebări la care elevii trebuie să găsească răspunsul. Ele pot fi dinamizate și adaptate progresiei elevului : permit individualizarea feed-back-ului oferit elevului, pot genera întrebări suplimentare plecând de la răspunsurile anterioare, pot da sfaturi și sugestii pentru a răspunde corect, pot structura întrebările în format audio-video. Aplicații precum Google Forms sau Adobe Connect se completează, astfel, reciproc, în demersul evaluativ. Lor li se pot adăuga platformele :
– mentimeter.com și quizziz.com, pentru crearea de întrebări punctuale asupra unui conținut teoretic sau de scurte chestionări în vederea evaluării și continuării particularizate a demersului didactic (a evaluării formative) ;
– kahoot.com, pentru conceperea testelor de autoevaluare/ evaluare interactive, dinamice și atractive vizual pentru elevi, în scopul implicării în propria învățare ;
– liveworksheets.com, cu posibilitatea creării – dar și a folosirii – unor fișe de evaluare create, prin conectarea lor la platforma GSuite classroom ;
– LearningApps, pentru crearea de itemi punctuali, de verificare imediată a achizițiilor;
– HotPotatoes, soft gratuit pentru educație, creat de Universitatea din Victoria, Canada, cu posibilitatea alcătuirii – pe lângă itemii de tip QCM deja clasici – de exerciții de completare de text, asociere, cuvinte încrucișate, ghicitori,
Suita Google vine, la rândul ei, în sprijinul acestor activități. Platforma GSuite, cu aplicațiile oferite, permite folosirea tehnologiei pentru predarea / învățarea / evaluarea online la limba franceză, de exemplu. Astfel, prin classroom, este posibilă crearea de cursuri pentru toate clasele / grupele de limbi / nivelurile de limbi / necesitățile de remediere sau performanță din cadrul grupelor de elevi; prin Forms, este posibilă crearea de teste; prin Drive și Docs putem accesa facilitățile de creare de formulare comune pentru evaluare, de materiale pentru predare / fixare; prin Meet se poate realiza formarea competențelor de exprimare orală a elevilor; prin Slides este posibilă sistematizarea materiei. Elevii primesc, de la profesorul de limba franceză, invitație de participare la aceste cursuri, prin adresele de poștă electronică transmise de către unitatea școlară, încarcă teme pe care le-au rezolvat apelând la fișe explicative create de către profesor sau accesând linkuri-țintă indicate. Cunoștințele lor sunt evaluate prin teste create cu Forms sau încărcate ca atare ca fișiere. Primesc feed-back imediat sau ulterior, cu consemnarea punctajelor / notelor în catalogul classroom, imprimabil în diferite formate.
Google Forms facilitează, prin tipurile de itemi pe care le oferă pentru constituirea unui test, evaluarea a trei dintre cele cinci competențe prevăzute de Cadrul european pentru limbile străine : înțelegerea scrisă și orală, exprimarea scrisă. Evaluarea competențelor de exprimare orală ți interacțiune se poate realiza, în completare, prin aplicația Meet.
Varietatea itemilor propuși de formularele google fac posibilă atât evaluarea punctuală a unor cunoștințe metalingvistice (structuri gramaticale, eșafodaje pentru construirea actelor de vorbire etc), cât și evaluările summative la sfârșit de tematică sau capitol. Itemii de tip alegere duală / multiplă, meniu derulant, grilă ascendentă / descendentă, paragraf scurt / lung, precum și posibilitatea introducerii în structura testului a imaginilor, a textelor, a înregistrărilor audio cu link Internet facilitează formularea unei varietăți de teste pliate pe tipul de competență de evaluat.
În plus, autoevaluarea devine, grație acestor formulare, un punct de plecare pentru evaluarea formativă, spre îmbunătățirea procesului didactic. Prin structurarea ca test a unui astfel de formular, cu introducerea cheii de răspuns și a punctajului, timpul pe care profesorul îl consacră corectării răspunsurilor elevilor și retroacțiunii se reduce substanțial. Corectarea se face automat, la fel și transmiterea rezultatelor, grila de evaluare fiind comandată anticipat de profesor.
Remedierea răspunsurilor elevilor este mult mai susceptibil a se produce atunci când face parte dintr-un ansamblu pedagogic mai vast, mai dinamic. Astfel, chestionarele concepute ca jocuri on-line cresc disponibilitatea elevului înspre învățare, evaluare și autoevaluare, cresc stima de sine a acestuia, încrederea în strategiile de învățare pe care le aplică. Jocurile din zona Jeunesse Radio-Canada se adresează elevilor de la debutant la avansat în limbile străine, cu posibilitatea autoevaluării.
Site-uri precum Apprendre / Enseigner avec TV5 propun teste de înțelegere a mesajului oral și dictări pregătite și citite de personalități ale culturii franceze.
 În ceea ce privește metodele de evaluare alternativă, precum portofoliul de limbă sau blogul, platorme gratuite precum wikipedia, Eduportfolio, Perle/EPearlLogiciel pot deveni suportul informatic pe care profesorul îl poate propune elevilor pentru evaluarea muncii în echipă. Profesorul are acces, prin structura acestor platforme, la istoricul versiunilor produselor elevilor, ceea ce îi îngăduie evaluarea formativă în paralel a contribuției fiecărui elev la realizarea produsului de evaluat, cu sugestii și monitorizare a direcției de desfășurare a tematicii propuse.
Hărțile mentale interactive pot veni în completarea evaluării punctuale a însușirii cunoștințelor teoretice și a modului în care elevul își construiește strategia de învățare.
Evaluarea poate deveni distractivă pentru dascăli, elevi și părinți : platforma PuzzleMaker permite imaginarea de cuvinte încrucișate, puzzle, itemi de tip criss-cross, în sprijinul dinamizării acestei etape didactice uneori constrângătoare sau inhibitoare pentru elevi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *