EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE LA MATEMATICĂ

PROFESOR SIMONA GAVRILĂ LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY”, BACĂU

Evaluarea este procesul prin care se stabilește dacă obiectivele sistemului sau procesului de învățământ sunt realizate. Informațiile obținute în urma activității de evaluare sunt absolut necesare pentru reglarea și perfecționarea activității de predare – învățare.
In cărțile de didactica specialității, evaluarea este definită ca totalitatea activităților prin care se realizează colectarea, organizarea și interpretarea datelor obținute prin aplicarea unor instrumente de măsurare, în scopul emiterii undei judecăți de valoare pe care se bazează o anumită decizie educațională.
Evaluarea reprezintă un proces continuu și de durată putându-se face la începutul programului de instruire, pe parcursul acestuia sau la finalul său. Focalizată pe unitatea de învățare, evaluarea ar trebui să asigure evidențierea progresului înregistrat de elev în raport cu sine însuși în vederea atingerii obiectivelor realizării competențelor prevăzute în programa școlară la matematică.
Este esențial să fie evaluată nu numai cantitatea de informație pe care și-a însușit-o elevul ci, mai ales, ceea ce poate el să facă utilizând ceea ce știe sau ceea ce intuiește.
Evaluarea la matematică urmărește să măsoare și să aprecieze progresul elevilor în materie de cunoștințe, priceperi și deprinderi matematice, ca rezultate ale procesului de instruire, precum și aspectele educative ale activității școlare la matematică, materializate în atitudinile și și comportamentele elevilor. Evaluarea performanțelor elevilor se realizează în funcție de obiectivele instrucționale propuse și este necesară pentru:
– cunoașterea stadiului inițial de la care se pleacă în abordarea unei secvențe de instruire, în vederea organizării eficiente a noii activități de învățare;
– confirmarea atingerii obiectivelor propuse pentru o anumită unitate de învățare;
– stabilirea nivelului la care a ajuns fiecare elev în procesul formării setului de competențe stabilit.
Confirmarea atingerii obiectivelor propuse se realizează prin evaluarea formativă și sumativă a fiecărei unități de învățare.
Platformele educaționale online sunt destinate a fi utile elevilor și profesorilor. În cazul elevilor se urmărește ușurarea procesului de învățare și evaluare, stimularea competiției și a creativității.
Avantajele utilizării instrumentelor digitale de evaluare la matematică sunt:
– feedback-ul se realizează imediat la sfârșitul testului, când elevul știe câte exerciții a greșit și ce notă a obținut;
– sunt eliminați factorii subiectivi din evaluarea elevului, el fiind convins că nota obținută este cea pe care o merită;
– elevul este obligat să se concentreze punctual, asupra fiecărui exercițiu, dezvoltându-se astfel atenția copilului;
– dezvoltă spiritul competitiv al elevului;
– elimină eventualul trac al elevului în fața profesorului;
– asigură evaluarea unitară a elevilor;
– măsoare nivelul de achiziție al clasei la un anumit moment.
Dezavantajele folosirii instrumentelor digitale de evaluare la matematică sunt:
– nu se realizează un dialog direct profesor – elev care să-i corecteze elevului micile erori sau greșeli de raționament;
– poate conduce la eșec din partea elevului prin neînțelegerea sarcinilor de lucru;
– nu poate fi verificată îndeplinirea unor obiective ce țin de investigare – explorare.
O altă metodă de evaluare a elevilor la matematică în mediul online este cea a proiectului. Se poate folosi această metodă cu scopul de a-i obișnui pe elevi și cu alte stiluri de învățare, cu munca individuală, cu foarte mult studiu individual, direcționând elevul spre documentare, dezvoltându-i și capacitatea de selecție a informațiilor.
 
 
Instrumentele digitale pot fi folosite în procesul de evaluare la matematică astfel:
1. Realizarea de proiecte disciplinare sau interdisciplinare sau a unor proiecte educaționale prin activități colaborative interactive.
2. Realizarea de evaluări formative sau sumative on-line, sau prin încărcarea de documente și vizualizarea de către toți elevii a comentariilor / corecțiilor realizate de profesor.
3. Realizarea unor portofolii tematice pentru teme disciplinare sau interdisciplinare.
4. Realizarea materialelor pentru teme de recapitulare sau sistematizare a informațiilor și aplicațiilor relevante pentru acea temă de către profesori prin activitatea colaborativă în grup.
Metodele și instrumentele de evaluare digitale contribuie la creșterea obiectivității, transparenței și a responsabilității în evaluarea elevilor. Aceste efecte contibuie în mod determinant la creșterea procesului de evaluare și, implicit, a procesului educațional ca act complex de predare – învățare – evaluare, care dobândește astfel o dimensiune ușor de comunicat tuturor celor implicați.
 
BIBLIOGRAFIE
*CUCOȘ, C., Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 2002
*OPREA, C.L., Strategii didactice interactive, repere teoretice și practice, ediția a III-a revizuită și adăugită, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2008
*RADU, I.T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000
*www.simonagavrila.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *