METODE DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE LA DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

ȘANTA ONELA LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU” CLUJ-NAPOCA ȘANTA CRISTIAN CONF. DR. FEFS CLUJ-NAPOCA

Sistemul de învățământ online presupune adaptarea unor cerințe metodice specifice disciplinei Educație fizică și sport, la noile condiții de predare/învățare. Lecţia de educaţie fizică şi sport rămâne o creaţie a fiecărui profesor în care se reflectă competenţele sale profesionale, capacitatea de a se adapta noilor condiții de desfăşurare a activităţii didactice (inclusiv în medii online) şi particularităţilor elevilor.
O atenție specială va fi acordată informării elevului și părintelui/reprezentantului legal în legătură cu anumite sarcini de lucru pe care le va avea de efectuat elevul și care vor presupune înregistrări video pe care acesta trebuie să le transmită profesorului. Se recomandă semnarea unei declarații comune, profesor – părinte/reprezentant legal, privind respectarea prevederilor Regulamentului de protecție a datelor cu caracter personal.
Elevilor li se vor indica:
 a. platforme de învățare online (de exemplu, Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams ), pe care profesorii vor încărca resurse educaționale utile procesului de predare – învățare, precum și informațiile privind organizarea și desfășurarea activității la disciplina Educație fizică și sport:
 – normele de protecție a muncii pentru prevenirea răspândirii infecțiilor provocate de COVID – 19;
– resurse informaționale cu acces liber: filme, kinograme, programe de exerciții, fișe de lucru; informații cu caracter sportiv; probele de evaluare și baremurile aferente;
 – reguli de comunicare în mediul online;
– reguli privind protecția datelor cu caracter personal și modul de utilizare a materialelor filmate pe care le vor realiza elevii.
b. aplicațiile care vor fi utilizate pentru comunicare (de exemplu, Whatsapp, Facebook/Messenger, email etc.); se va insista cu prezentarea și respectarea regulilor de comunicare în mediul online;
c. aplicații online cu scop de învățare (de exemplu, Kahoot, Padlet);
d. aplicații pentru comunicarea colaborativă online (de exemplu, Meet, Zoom).
e. aplicații pentru monitorizarea efortului fizic (distanțe parcurse, număr de pași) sau solicitării organismului în timpul practicării exercițiilor fizice (frecvență cardiacă), pentru telefoane tip Android sau iPhone (Endomondo, Fitness) ;
f. aplicații privind monitorizarea frecvenței cardiace în timpul efortului fizic, pentru ceasuri inteligente ;
g. aplicații privind monitorizarea regimului alimentar și efortului fizic zilnic pentru sisteme Android sau iPhone (MyNetDiary) . Valorificarea tuturor aplicațiilor menționate anterior reflectă modul în care se promovează învățarea digitală autentică și utilizarea noilor tehnologii ca o constantă a procesului didactic la Educație fizică și sport, adaptat sistemului de învățământ online.
Pentru a identifica nevoile de învățare ale elevilor în anul școlar 2020 – 2021, profesorul trebuie să pornească de la evaluarea inițială a achizițiilor dobândite pe durata lecțiilor de educație fizică și sport din anul școlar precedent. Acest demers de evaluare va lua în considerare toate componentele competențelor, respectiv cunoștințele elevilor, abilitățile (aptitudinile, deprinderile, capacitățile) și atitudinile acestora. Este important ca profesorul să proiecteze sarcini de evaluare cu niveluri diferite de dificultate (simple si de nivel mediu) care să reflecte relația cu activităților de învățare, contextualizate și centrate pe competențe. În același timp, profesorul trebuie să aibă în vedere utilizarea unor instrumente de evaluare alternative, care să îi permită o apreciere cât mai realistă a nivelului de dobândire a competențelor specifice.
 În acest sens va putea utiliza:
 – teste de cunoștințe (conform modelelor prezentate în manualele pentru clasele a V-a și a VI-a); profesorul va prelua modelele din manuale și le va adapta incluzând întrebări cu conținut corespunzător programelor școlare pentru clasele la care va aplica testul;
– jurnalul personal al elevului, care va cuprinde performanțe individuale la probe de evaluare a calităților motrice, aspecte privind regimul alimentar, date privind evoluția înălțimii/taliei și greutății corporale, valoarea indicelui de masă corporală;
 – filme realizate de elevi, în care să prezinte propriile execuții motrice în contextul sarcinilor de lucru formulate de profesor (exerciții pentru influențarea selectivă a aparatului locomotor, pentru dezvoltarea calității motrice, procedee tehnice simple din jocuri sportive, elemente statice din gimnastică acrobatică etc.)
– proiecte, portofolii cu tematică aferentă disciplinei Educație fizică și sport (cuprinzând imagini din timpul practicării exercițiilor fizice de către elev, referate cu tematică sportivă, prezentarea unor campioni sau a unor noi ramuri de sport. Pentru asigurarea transparenței criteriilor de acordare a notelor, se recomandă precizarea scalei de notare pentru probele motrice și alternative, precum și postarea tuturor probele de evaluare, la începutul anului școlar/semestrului, în mediile electronice pe care profesorii își organizează interacțiunea online cu elevii.
 – înregistrări video cu efectuarea exercițiilor fizice de către elev.
În concluzie, este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre activitatea de învăţare.
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:

Gomboș. L. (2012) Comunicarea în activitățile sportive. Cluj-Napoca, Editura Casa cărții de știință
Manolescu. M., Frunzeanu. M.(2016) Perspective inovative ale evaluarii în învățământul primar . Evaluarea digitală. Ed. Universitară, București
Sandu.D.(2020) Evaluarea elevilor în cadrul activităților de învățare prin cooperare, Ed.Universitară, București .
Todea. S.F. (2008) Teoria Educaţiei Fizice şi Sportive. București, Ed. Fundaţiei România de Mâine.
MEC (2020) – Repere metodologice privind consolidarea achizițiilor din anul scolar 2019-2020 si proiectarea activitatilor didactice la disciplina Educație fizică și sport pentru anul scolar 2020-2021 Ed. Didactică și Pedagogică, București.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *